Dec 7, 2011

ตารางอบรม Joomla 2555 : Beginner 1.7 : E-commerce Virtuemart : Joomla Template

ตารางอบรม Joomla 2555 สถาบันอบรม NET Dimension Training

Joomla 3 หลักสูตร ครอบคลุม ครบถ้วน สำหรับผู้สนใจสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่

[1] Joomla Training for Beginner
: อบรมสร้างเว็บไซต์จูมล่า เวอร์ชั่น update ใหม่ 2555
รอบ 1/55 : 17-18 มกราคม 2555
รอบ 2/55 : 14-15 กุมภาพันธ์ 2555

[2] Joomla E-commerce Virtuemart
: อบรมสร้างเว็บขาบของออนไลน์ มีระบบตะกร้าสินค้า update ใหม่ 2555
รอบ 1/55 : 21 มกราคม 2555
รอบ 2/55 : 18 กุมภาพันธ์ 2555

[3] Joomla Template for Beginner
: อบรมสร้าง และแก้ไข เทมเพลตของเว็บจูมล่า เบื้องต้น มือใหม่ update ใหม่ 2555
รอบ 1/55 : 27 มกราคม 2555
รอบ 2/55 : 24 กุมภาพันธ์ 2555

ทุกหลักสูตร
1. มีเอกสาร และโปรแกรม ต่างๆ ให้ฟรี ไม่มีชาร์จเพิ่ม
2. มีคอมพิวเตอร์ ให้ 1 คน 1 เครื่อง พร้อมอินเตอร์เน็ต ฟรี ไม่มีชาร์จเพิ่ม
3. มีอาหารว่าง ชา-กาแฟ-น้ำดื่ม ให้ทาน แบบอบอุ่น

วัน-เวลา อบรม ทั้ง 3 หลักสูตร
กรุณาดูรายละเอียด ตารางอบรม 2555
ได้ที่
http://training.netdimension.co.th/training-2555.php

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน