Dec 23, 2009

สัมมนาฟรี SMEs

สัมมนาฟรี SMEs กับการพัฒนากรุงเทพให้เป็น Creative City

วันที่ : พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552

สถานที่อบรม (Venue) : ห้องประชุม 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด :

ขอ เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง และกรุงเทพฯตะวันออก)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยภายใต้ โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง และกรุงเทพฯตะวันออก) ให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs ได้ตรงตามลักษณะ (Characteristics) หรืออัตลักษณ์ (Identity) ของ SMEs ในพื้นที่ กทม.แต่ละส่วน

ดังนั้นการดำเนินการวิจัยถึงขั้นตอนสำคัญ คือ การสัมมนาเพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง และกรุงเทพฯตะวันออก)

ติดต่อขอเข้าร่วมได้ที่
คุณกนกวรรณ กิจชระภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 02-530-9790
เบอร์โทรสาร 02-530-9791 ในวันและเวลาราชการ
อีเมลล์ seminar.dbd@gmail.com

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

Dec 6, 2009

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหิดล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

วันที่ : 1 พ.ย. 52 - 31 ม.ค. 53

รายละเอียด :

หลัก สูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และหลักการจัดการองค์กรทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inside.cm.mahidol.ac.th/ho/

ที่มา
www.enterTraining.in.th

Nov 30, 2009

ทุนเรียนดนตรีที่ลอนดอน อังกฤษ ในระดับบัณฑิตศึกษา 2010

ทุนเรียนดนตรี Music Scholarships

ทุนเรียนดนตรีที่ลอนดอน อังกฤษ ในระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนเต็มเวลา) ประจำปี 2010 เป็นที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ ยกเว้นสมาชิกชาติยุโรป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท เอก ในสาขาดนตรี มูลค่า 4,000 ปอนด์ เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

Music Scholarships in London for Overseas Students of Postgraduate 2010.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.city.ac.uk/music/postgraduate/funding

ที่มา
www.enterTraining.in.th

Nov 24, 2009

ทุนการศึกษา - ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2010/2011 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน
ทุนการ ศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาล สิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลัง ศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้ สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2553)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
7.2 ใบแสดงผลการเรียน
7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
- เอกสารข้อ 7.2 และ 7.4 ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา
- ใบสมัครตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
7.7 ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์http://www.bic.moe.go.th
3. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อทดสอบการฟัง)
เวลา 13.00-16.00 น. วิชาความสามารถทางวิชาการ

สถานที่สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=306:-20102011-&catid=65:2009-06-26-19-51-18

ที่มา
www.enterTraining.in.th

Nov 11, 2009

เรียนต่อญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่นกับอาจารย์ระดับมืออาชีพด้าน เกมส์ ซอฟท์แวร์ อนิเมชั่น คอนเสิร์ต ศิลปะ ออกแบบ ฯลฯ

:: Kyoto Creative Design College (CDC) ::
เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะทุกแขนง
จัดสอบเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนเมษายน 2010
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
ที่สถาบัน Jeducation Center ถ.สีลม (ฟรีค่าสมัครสอบ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
http://www.jeducation.com/THAI/seminar/cdc/exam2010.html


:: Nihon Kogauin College (NEEC) ::
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น สอนโดยกลุ่มคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพในวงการบันเทิงของญี่ปุ่น
จัดสอบเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนเมษายน 2010
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552
ที่สถาบัน Jeducation Center ถ.สีลม (ค่าสมัครสอบ 20,000เยน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.jeducation.com/THAI/seminar/NEEC/exam_2009/exam_2010.html
คลิกดูรายละเอียดของสถาบัน >>
http://www.jeducation.com/neec/thai/index.html


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร: 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104 E-mail: news@jeducation.com+
www.jeducation.com

ที่มา www.entertraining.in.th


Nov 2, 2009

ข่าวไอที

ร่วมไว้อาลัย การจากไปของ Free Web Hosting - Geocities

ในฐานะผู้เคยเปิดบ้านหลังเล็กๆ ไว้ในมือง Geo
วันนี้ ผู้ให้บริการฟรีเวบโอสติ้ง ตำนานอันเก่าแก่ ของมือใหม่หัดเขียนเวบ html เมื่อ 10 ปีก่อน ปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้ว ขอบคุณ ... พื้นที่ฟรี ที่เคยให้บริการ และสร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้ผู้ใช้อินเตอร์เนทยุคก่อน หันมาสนใจมีเวบกันนับล้านเวบ ร่วมอำลา ... ชื่อนี้ที่กลายเป็นเพียงตำนาน ... Geocities


Oct 23, 2009

การศึกษา

แนะนำงานสำหรับการศึกษาไทย WORLD DIDAC 2009

งานเวิล์ดไดแด็ค เอเชีย 2009
เปรียบเสมือนเวที นำเสนอสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา และการฝึกอบรมชั้นนำระดับสากล ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปีในประเทศไทย (ปีหน้าจัดที่ประเทศเวียดนาม)
งานนี้นับเป็นโอกาส สำคัญของบุคลากรในวงการศึกษาไทยที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมและสัมผัสกองทัพเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมล่าสุดจาก 25 ประเทศที่เข้าร่วมงาน
โดยมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ซึ่งจัดพร้อมกับการประชุมผู้นำด้านการศึกษาระดับเอเชีย ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับยุคโลกาภิวัฒน์ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และเครือข่ายระหว่างบุคลากรการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.worlddidacasia.com/index_th.html

ที่มา
http://www.worlddidacasia.com/index_th.html
และ
http://www.vcharkarn.com/varticle/39730
และ
http://www.entertraining.in.th/

Oct 12, 2009

สัมมนา

ธุรกิจออนไลน์ เริ่มต้นได้สไตล์คุณ : eBiz Do It Youself

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2552

สถานที่ : ห้องสัมมนา ชั้น 7 อาคารสาทรธานี สาทรเหนือ กรุงเทพ - BTS ช่องนนทรี

เหมาะสำหรับ
1. ท่านที่กำลังเริ่มต้น
2. ท่านที่กำลังขยายช่องทางการตลาด
3. ท่านที่ลองแล้วลองอีก และยังไม่ลงตัว
4. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ

ท่านจะได้รับ
1. ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องรู้ ในการอยู่ในโลกออนไลน์ (เพื่อธุรกิจ)
2. รู้จักข้อดี-ข้อเสีย เครื่องมือและบริการต่างๆ เพื่อสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมได้
3. รู้ขั้นตอนการทำธุรกิจออนไลน์ และเทคนิค ทั้งจากคัมภีร์และประสบการณ์ตรง
4. สามารถกลับไปเริ่มต้นได้ ทันที

กำหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติม
http://seminar.netdimension.co.th/ebusiness_diy.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081-376-9798
http://seminar.netdimension.co.th

ที่มา
http://www.entertraining.in.th/

Sep 26, 2009

ข่าวทุนการศึกษา

ทุนเกาหลี KAIST Graduate School of Finance

KAIST Graduate School of Finance มีความประสงค์ให้ทุนปริญญาโทหลักสูตร Finance MBA โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องชำระค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 100 เหรียญสหรัฐ

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
สามารถโหลดใบสมัครที่ได้
http://kgsf.kaist.edu
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: injoo@business.kaist.ac.kr โทรศัพท์ +82-2+958+3182

ทุนเกาหลี Ulsan National Institute of Science and Technology

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)
มีความประสงค์ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวม จำนวน 24 ทุน สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://admission.unist.ac.kr

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: jbcho@unist.ac.kr
โทรศัพท์ +8252 217 1182


ที่มา
http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/665.pdf

Sep 18, 2009

Conference

IT Architect Regional Conference (ITARC) Thailand 2009

IT Architect Regional Conference 2009 ถือเป็นงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้าน IT Architect ที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน IT Architect
เป้าหมายการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในด้าน IT Architect ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และระดับองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสจากภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ อีกทั้งนักพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนเปิดโอกาสผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้สร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552

ณ Merlin Beach Resort จ.ภูเก็ต


ติดต่อ
Contact : Ms. Walaikan Loryont and Ms. Jirawan Peethong
Email Address : itarc2009@swpark.org
Contact No : +662 583 9992 ext. 1435 and 1437

ที่มา
www.enterTraining.in.th


Sep 12, 2009

Contest 2009

POSTER Contest 2009

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
* ผู้สนใจทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ทุกเพศทุกวัย และไม่จำกัดสัญชาติ โดยสำหรับชาวต่างชาติ ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
* ไม่จำกัดหัวข้อ แนวคิด และรูปแบบการนำเสนอ แต่จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
* ขนาดของโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีขนาด 15"x21" โดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .PDF และ .AI (Created Outline มาให้เรียบร้อย) เท่านั้น

สิ่งที่ต้องปรากฏในโปสเตอร์
* Logo ของเทศกาล
* วันและสถานที่ในการจัดเทศกาลเป็นภาษาอังกฤษ (6-15 November 2009)

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที 30 กันยายน 2552

การประกาศผลและรางวัล
* ทางเทศกาลจะทำการประกาศผลผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
* ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 10,000 บาท และใช้เป็นโปสเตอร์ทางการของเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่ 7
* ทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะถูกจัดแสดงในเวปไซต์เทศกาลและได้รับเกียรติบัตรจากเนชั่นฯ
* ผลการคัดเลือกจะประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยตรง

การส่งผลงาน
ส่งผลงานในรูปแบบ CD พร้อมกับแนบรายละเอียดข้อมูลของผู้เข้าร่วมประกวดมาได้ที่

เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ
ชั้น 12 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1854
ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 338-3618-9
อีเมล์: info@worldfilmbkk.com
เวปไซต์: www.WorldFilmbkk.com

ที่มา
www.entertraining.in.th


Aug 25, 2009

สัมมนา

สัมมนาเรียนต่อด้านอนิเมชั่นที่ญี่ปุ่นและโอกาสการทำงานหลังจบการศึกษา โดย SIPA

การเรียนต่อด้านอนิเมชั่นที่ญี่ปุ่นและโอกาสการทำงานหลังจบการศึกษา
โดย SIPA และ นักเรียนไทยที่จบการศึกษาด้านอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 / เวลา 15.00 – 16.00 น.
ภายในงานมหกรรมการศึกษา – วัฒนธรรมญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR 2009
(www.jeducation.com/passport)

สถานที่: Zone A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนด้านแอนิเมชั่น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ จากนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาชีพ สาขาอนิเมชั่น จากประเทศญี่ปุ่น
พร้อมรับฟังแนวทางการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษา เพื่อให้ผู้สนใจมีทิศทางที่ชัดเจน ในการวางเป้าหมายการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต

วิทยากร: คุณศุภธัช มาลยาภรณ์
ผู้จัดการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

คุณโมกขพล แสงหิรัญ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี TOYO Language School โตเกียว
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สาขา Animation JAPAN Electronics College (JEC) โตเกียว

ผู้ลงทะเบียนออนไลน์เข้าสัมมนาทุกท่าน รับกระเป๋าผ้าที่ระลึกฟรี
พิเศษ!! 10 ท่านแรกรับ CD ผลงานอนิเมชั่นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ >> www.jeducation.com/passport


สอบถามเพิ่มเติมที่..
สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 108 – 109 อีเมล์. news@jeducation.com

ที่มา
www.entertraining.in.th/enterForum.php

Aug 21, 2009

โครงการเสวนา

โครงการเสวนา “เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้เรื่อง”

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา “เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้เรื่อง”

โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.asia.tu.ac.th

ที่มา www.entertraining.in.th

Aug 8, 2009

อบรมฟรี

กระทรวง ICT จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี (กรุงเทพ)

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT
กระทรวง ICT จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี!! ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

กิจกรรมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT
เป็น โครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) อันเนื่องมาจากความด้อยโอกาสของประชาชน ที่มีผลมาจากความยากจน และพิการทางร่างกาย

ในโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT มีหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 52 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหมาะ กับนักพัฒนาเว็บไซต์ โดยจะแนะนำมาตราฐาน W3C เพื่อให้ Web Master หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง

ผู้ ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวง ICT และสามารถร่วมประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000.00 บาท
ในโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ปี 2552
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วยกันแนะนำโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อกันนะค่ะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานกระทรวง ICT – โทร 0-2944-0009 # 102 สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน!
โทรสาร 0-2944-2499
อีเมล์: contact@equitable-society.com หรือ
สมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ www.Equitable-Society.com

ที่มา
http://www.entertraining.in.th/enterForum.php

Jul 28, 2009

การจัดแสดงผลงานศิลปะ

Bangkok Computer Graphic Plus 2009

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2552

การจัดแสดงผลงานศิลปะ แขนงกราฟิก มัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2009
จัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ที่ใหม่ที่สุด ทันสมัยที่สุด ใจกลางกรุงเทพมหานคร
นำผลงาน Printing และ Motion Graphic ของเหล่า Digital Artists ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาโชว์กันสดๆ ต่อหน้าสาธารณะชน ขนผลงานชิ้นโบว์แดง ที่ Artists รังสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมแสดง ในงานนี้โดยเฉพาะ

พบกับการบรรยายสุดพิเศษโดยศิลปินจากต่างประเทศ ร่วมพบปะ พูดคุยกับ Artists ในดวงใจแบบ Exclusive สุดๆ รวมทั้งร่วมชื่นชมผลงานจบ ของนักศึกษาคลื่นลูกใหม่
สาขากราฟิก มัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย เข้าร่วมแสดงกว่า 200 ชิ้น

ขอเชิญร่วมใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการชื่นชม สัมผัสผลงาน คลุกวงในกับคนในวงการกราฟิกกันอย่างเต็มที่ในพิธีเปิดวันที่ 31 ก.ค. 2552

ที่มา
Bangkok Computer Graphic Plus 2009

Jul 19, 2009

ทุน สำนักงาน ก.พ.

รวมข่าวทุนสำนักงาน ก.พ.

1. สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัคร ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2552

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน( ก.พ.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 10 ทุน (ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้สนใจสมัครรับทุนตั้งแต่วันนี้ถึงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0003609

2. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://scholarship.ocsc.go.th/RUssia.aspx

3.สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.ocsc.go.th/Scholarship.aspx

ที่มา
http://www.entertraining.in.th/enterForum.php

Jul 13, 2009

สัมมนา

Mainichi เปิดสัมมนาและฝึกเทคนิคการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ในงานSTUDY IN JAPAN FAIR ครั้งที่21

Mainichi Academic Group ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม Workshop : Business Japanese Conversation and Manner ฝึกเทคนิคการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและมารยาทในการทำงานกับชาวญี่ปุ่น โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ ”Tokyo Galaxy Japanese Language School” ในงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 21 (STUDY IN JAPAN FAIR 2009)
ณ. โรงแรมดุสิตธานี ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00น. ( 2
***โมง )
เปิดรับผู้ร่วม work shop ไม่เกิน 40 ท่าน โดยผู้ที่เข้าร่วม Workshop ทุกคน จะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาและ Work shop ในครั้งนี้ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.study-in-japan.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ & Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร ชั้น 7 อาคารสยามทาวเวอร์ โทร. 02 – 658 – 0555

ข้อมูลจาก enterTraining.in.thJul 1, 2009

อบรมวิชาชีพระยะสั้น

ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี - กำลังเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น

กำลังเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น
501/1 หมู่ 3 ถ. เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร:0-2929-2301-5 ต่อ 111,125 (เข้าทาง ส.น. ดอนเมือง สุดแฟลต ทหาร อากาศ)

ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คน
หลักฐานการรับสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
สมัครก่อนวันเปิดเรียน สมัครได้ที่ ส่วนการศึกษาและฝึกอาชีพ
วันรับสมัคร วันจันทร์ - ศุกร์ และวันอาทิตย์
เวลารับสมัคร 09.00 - 16.00 น.

credit :: enterTraining.in.th

Jun 25, 2009

สัมมนาฟรี

สัมมนาฟรี หัวข้อ"เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย"

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

เวลา 8.15-8.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา 8.45-9.00 น. กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิด โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เวลา 9.00-9.45 น. รายงานผลการวิจัย “โครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการเป้าหมาย (กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง)” ในหัวข้อ
- ผลการวิจัยความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้าธุรกิจก่อสร้าง
- ผลการวิจัยคุณภาพธุรกิจบริการของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
เวลา 9.45-10.30 น. การนำเสนอการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง
- การจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจก่อสร้าง 5 ด้าน
- เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการก่อสร้าง
เวลา 10.30 -11.45 น. สัมมนาระดมสมอง ในหัวข้อ “การจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง 5 ด้าน”
เวลา 11.45 -12.00 น. สรุปและปิดการประชุมระดมสมอง

ดำเนินการเสวนา โดย
- รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันนายช่างดี (ในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน)

สถานที่:
ห้องพาโนรามา1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

วันที่และเวลา :
อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2552 , 8.15 - 12.00 น.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ คุณกนกวร โอโมดา โทร: 02-530-9790 แฟกซ์: 02-530-9791

ข้อมูลจากเวบฯ


Jun 17, 2009

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษา

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553 แก่นักศึกษาไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 แก่นักศึกษาไทยที่สนใจไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ "ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี" และ"ทุนนักศึกษาวิจัย"

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ขอรับ ทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนประมาณ 10 คน และทุนประเภทนักศึกษาวิจัย จำนวน ประมาณ 50 คน ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho:MEXT) แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

กำหนดการรับสมัครทุน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (วันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 13:30-16:30 น. ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 และ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104 -107 ถนนมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ มัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.80 และสำหรับผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาวิจัยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาพิเศษแก่ผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีผลการสอบเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น รวมทั้งผู้สมัครที่จบสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม และขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (โทร.02-207-8504, 02696-3004 ติดต่อคุณสุภัทรา โพธิ์ทอง หรือคุณจันแพรว โตโพธิ์กลาง) สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น (โทร. 053- 203 367 ติดต่อ คุณวัลลภ แซ่ลี้ หรือคุณวรัษยา ยากิ)

>> ข้อมูลเพิ่มเติม

Jun 13, 2009

SIPA Animation Contest 2009

“SIPA Animation Contest 2009” ชิงเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท

การส่งผลงานเพื่อการพิจารณา
รอบแรก ไม่เกินวันที่ 15 กรกฏาคม 2552

สามารถจัดส่งผลงานได้ที่
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
89/2 หมู่ที่ 3 บมจ. ทีโอที อาคาร 9 ชั้นที่ 11
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ โปรดวงเล็บที่มุมซองด้านล่างขวามือ “ sipacontest2009 ”

** ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดสถานที่อยู่ อาศัย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ) ผลงาน 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบสมัคร เท่านั้น

ติดต่อ – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0 2554 0446 – 448 หรือ 089 – 7550064
โทรสาร 0 2554 0402
http://www.sipa.or.th และ http://www.sipacontest2009.com


May 20, 2009

โครงการ “ฝึกอบรมบุคคลากรด้าน ไอทีเชิงลึก :: สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ฟรี

โครงการ “ฝึกอบรมบุคคลากรด้าน ไอทีเชิงลึก :: สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ฟรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยร่วมจัด โครงการ “ฝึกอบรมบุคคลากรด้าน ไอทีเชิงลึก :: สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” หลักสูตรอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs - ฟรี

หลักสูตรที่อบรม

1.Project Management และ Microsoft Porject 2007
2.การสร้าง เวบไซต์ ด้วยตนเองและการใช้โปรแกรม Joomla
3.Microsoft Excel 2007 Intermediate
4.Microsoft Word 2007 Intermediate
5.Microsoft Access 2007 Fundamental

สถานที่ฝึกอบรม
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583 9992

สอบถามและส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
คุณกมลวรรณ คมใส
โทรศัพท์ 0 2583 9992 ต่อ 1432, โทรสาร 0 2583 2884
www.swpark.or.th/it4smes

credit :: www.entertraining.in.th


May 11, 2009

โค้งสุดท้าย!! เรียนต่อญี่ปุ่น ภาคเรียนตุลาคม 2552

โค้งสุดท้าย!! เรียนต่อญี่ปุ่น ภาคเรียนตุลาคม 2552

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น กำลังเปิดรับสมัครศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ภาคเรียนเดือนตุลาคม 2552 นี้
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> http://www.jeducation.com/THAI/japanese/oct.htm
หรือ
http://www.entertraining.in.th

Apr 20, 2009

สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ภายใน 1 วัน

สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ภายใน 1 วัน

สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าได้ง่ายๆ ภายใน 1 วัน ก็มีเว็บไซต์ขายของบนโลกออนไลน์ได้แล้ว แถมยังมีลวดลายกราฟฟิคในเว็บไซต์เก๋ๆ ให้คุณเปลี่ยนสไตล์ได้ทุกวัน สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าไม่ใช่เรื่องยากแล้ว

ข้อดี คือ ไม่ต้องหาพื้นที่ทำเลขาย ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องจ้างพนักงาน ไม่ต้องเปิดปิดร้าน เพราะเปิดได้ 24
***โมง ยิ่งกว่าเซเว่นเสียอีก แถมยังบริหารจัดารโปรโมชั่นต่างๆ ได้เองอีก เราจะเข้ามาดูร้านออนไลน์เมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้ยังเก็บฐานลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าเราได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งจำ ให้เปลืองสมองอีกด้วย นี่แหละข้อดีของเว็บสำเร็จรูป TARADQuickweb

หัวข้อ : การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb)
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 -17.00 น.
สถานที่ : อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-298-0999 ต่อ 1400 ติดต่อคุณธงชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.entertraining.in.th/enterForum.php
Apr 1, 2009

งานสัมมนาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

งานสัมมนาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ อาทิตย์ที่ 26 เม.ย.นี้ ร่วมงานฟรี!!

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวิทยาลัยวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC) สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดงานสัมมนา – แนะแนวเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพ, ให้คำปรึกษารายบุคคล
โดยอาจารย์ที่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น - นักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจาก CBC และเจ้าหน้าที่จาก Jeducation

วัน – เวลา ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 ตั้งแต่เที่ยงครึ่ง – 4 โมงเย็น
สถานที่ ห้องสีลม โรงแรมดุสิตธานี ( BTS ศาลาแดง , MRT สีลม )
กำหนดการ
12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารแนะนำสถาบัน
ชมวีดีโอแนะนำสถาบัน – บรรยากาศการใช้ชีวิตนักเรียนไทยที่ CBC
13.00 – 16.00 น. เริ่มสัมมนา
- แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน
ทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพ
- ข้อมูลเรื่องหอพัก ค่าใช้จ่าย การทำงานพิเศษ การขอทุนการศึกษา
- ฟังประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
- ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

เข้าร่วมสัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2552 เปิดรับสมัครแล้ว!!
สามารถตรวจเช็คเอกสารและสมัครเรียนได้ในวันงาน..
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBC ได้ที่..
http://www.jeducation.com/1_jp_institute_school/cbc/thai/index.html
ลงทะเบียนออนไลน์เข้างานที่..
http://www.jeducation.com/THAI/seminar/cbcseminar/26apr2009/index.htm

สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร: 0-2267-7726 E-mail: news@jeducation.com
มุ่งมั่น..สู่ความสำเร็จที่แตกต่าง โดย www.jeducation.com

credit จาก
http://www.entertraining.in.th/enterForum.php


Mar 19, 2009

enterTraining at BlogspotenterTraining :: เราขอเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนะ
เราแค่อยากมีเวบสักแห่ง เอาไว้รวมข่าว เรื่องราวในวงการศึกษา อบรม สัมมนา
เวลาใครนึกไม่ออกว่าจะเรียนอะไีร ที่ไหนดี
หรือมาช่วยกันแนะนำ สถาบันไหน-สอนดีไม่ดี ก็มาแบ่งๆ กันได้นะ
แล้วเราจะเอาข้อมูลเพิ่มเติม มาแปะไว้วันหลัง จ้าาา
... วันนี้ ง่วง แว้วววว ...

ติชมหน่อยนะ
www.entertraining.in.th

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน

สัมมนาฟรี free seminar อบรม joomla สัมมนา 2558 อบรมฟรี สัมมนา 2557 สอน joomla สอน wordpress อบรม wordpress อบรมการตลาดออนไลน์ joomla e-commerce สอนทำเว็บ สอนสร้างเว็บ อบรม SME การตลาดออนไลน์ สอน virtuemart สอน facebook อบรม 2554 joomla virtuemart wordpress เบื้องต้น ทำเว็บขายของ อบรม e-commerce อบรม facebook สัมมนา SME อบรมการตลาด joomla 2.5 joomla beginner ทุนการศึกษา สัมมนาการตลาด facebook marketing สอน joomla 3 สัมนาฟรี สอนจูมล่า สัมมนา 2555 อบรม Google อบรม virtuemart อบรมจูมล่า joomla พื้นฐาน joomla เบื้องต้น ตารางอบรม Joomla สร้าง facebook อบรม e-marketing อบรมสัมมนา เรียน wordpress Google Marketing joomla 2555 สอน joomla 2.5 อบรม อบรม internet marketing เรียนต่อญี่ปุ่น e-marketing joomla 1.5 ตารางอบรมจูมล่า มหานคร internet marketing joomla 2556 joomla 2557 wordpress training ตารางอบรม ทุนญี่ปุ่น สัมมนา 2553 สัมมนา 2556 อบรม 2555 อบรม joomla 2.5 เสวนาฟรี joomla training wordpress 2555 การตลาด 2557 สัมมนา AEC อบรม Non-IT อบรม WooCommerce อบรม google adwords อบรม joomla 1.5 อบรม joomla 1.7 Mini MBA internet marketing 2013 joomla template joomla เสาร์-อาทิตย์ mba wordpress 2015 ทุนปริญญาโท ปฏิทินอบรม สัมมนา สัมมนา 2554 สัมมนา 2559 อบรม joomla beginner เรียนญี่ปุ่น facebook 2013 free training japan joomla 2558 kmutt pim seminar การตลาดออนไลน์ 2555 คอร์ส Joomla advanced จุฬา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท รับสมัครอาจารย์ สร้างเว็บขายของออนไลน์ สอน WooCommerc สอน joomla template สัมมนา 2561 หลักสูตรการตลาด หลักสูตรวุฒิบัตร อบรม 2557 อบรม 2558 อบรม joomla virtuemart อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมสร้างเว็บ เรียนทำเว็บ DECC LOGISTICS Wordpress วันเสาร์ facebook 2014 gmi google sme joomla 2017 joomla 2554 scholarship sme 2556 tni.ac.th wordpress 2556 การตลาดออนไลน์ 2012 งานฟรี ญี่ปุ่น ตารางสัมมนา ตารางอบรม 2556 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างเว็บขายของ สอนจุมลา สอนสร้างเทมเพลต สัมมนาฟรี P-Pac หลักสูตรอบรม อบรม joomla e-commerce อบรมวิชาชีพ เรียน facebook Business Matching Conference ISMED Mini Master in HR Management NEC PSU Summer Camp YouTube marketing cu_learn e-marketing 2013 e-marketing 2014 e-marketing 2015 ecommerce education emarketing 2013 entertraining google marketing sme google seo joomla 3 joomla 3.5 joomla advnaced joomla template workshop joomla มือใหม่ logistics showcase mut training rmutp sme training trebs.ac.th virtuemart 2 woocommerce wordpress 2016 wordpress 2018 wordpress 2554 wordpress 2557 wordpress 2559 wordpress เสาร์-อาทิตย์ การตลาดออนไลน์ 2556 การตลาดออนไลน์ 2558 การตลาดออนไลน์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ งานแนะแนวศึกษาต่อ ตารางอบรมธันวาคม ทุน 2558 ทุนปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สร้างเว็บ joomla สอน YouTube สอนสร้างเว็บไซต์ สัมมนา FTI สัมมนาธุรกิจ อบรม 2559 อบรม 2561 อบรม Wordpress E-commerce อบรม YouTube อบรม joomla 1.6 อบรม joomla 2560 อบรม joomla 3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนต่อต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โปรโมชั่น AEC 2015 Blog SEO Brand Management Business Analysis Facebook Marketing 2018 Google Marketing 2012 Human Resource Development Intensive ICT Japan Scholarship Jeducation Joomla ขั้นสูง Mainichi Nida Seminar OPEN HOUSE MBA Packaging Design Development SUPPLY CHAIN SiamTechU Smart@hospitals YouTube 2018 YouTube 2561 adwords animation chula training e-marketplace emarketing 2014 facebook 2015 facebook 2018 facebook 2561 facebook marketing 2017 fashion seminar ftimatching google 2013 joomla 2015 joomla 2016 joomla 2018 joomla 2559 joomla ตุลาคม 2554 libarts.psu.ac.th mhe-exhibition nec2554 nec2555 nida online marketing open house p-pac pim.ac.th sdcenergy sipa thaitrade training 2557 wordpress 2017 wordpress 2558 wordpress beginner wordpress ecommerce workshop การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน ขายของ facebook ตารางอบรม 2554 ตารางอบรม 2557 ตารางอบรม google ตารางอบรมการตลาด ตารางอบรมการตลาดออนไลน์ ทุน ม.ปลาย ทุนวิจัย นิด้า บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษา มมร มสธ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มินิ วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาต่อญี่ปุ่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สร้างเว็บ sme สอน kunena สัมมนา Logistics สัมมนา digital marketing สัมมนา internet business สัมมนา ระยอง สัมมนา สสว สัมมนาอาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชียงใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร AEC หลักสูตรโปรโมชั่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมให้เช่า อบรม 2553 อบรม LabVIEW อบรม Social Media Marketing อบรม kunena อบรม seo อบรม พฤษภาคม 2554 เรียน YouTube เรียนฟรี เรียนภาษา ACS Learning Hub AQ ASEAN+6 Architect ArtForTheBlind Asia Book Asia Pacific METALWORKING Asian University BI BRAND GO GO Branding on the Move Building a Successful framework Business Intelligence C2000DSP CIO seminar CP Inter CPA Affiliate CUHK Chavy Goh Cloud Combines Analytics Cloud Solution Conference 2013 Contest 2009 DBD DBD-SPE DECC seminar Decision Making Decoding Marketing Crisis2016 Decoding Street food Marketing Digital Engineering Digital SMEs Digital Transformation Double A Better Tomorrow Driven Profit with Innovation Challenges Dusit Thani College EQ ERP ERP Microsoft Dynamics AX and CRM Engineering Expo 2016 Engineering Expo 2017 Express Exporter Plus FBG FEM FTA Facebook Page for Marketing Family Business Governance Financial Magament Financial Planning Budgeting Financial Report and Analysis Finite Element Method GIS GSP Gateway to Top US Universities and Scholarships Global Economic Global Investment 2018-2019 Globalizing Thailand through Innovation Gold Futures Google Marketing 2016 Green Solutions HRD Strategy Horse Award How To Be ติวเตอร์ตัวแม่ ILA ILPI ILPI seminar INST IRPC Cubic Academy IT IT Architect ITARC ITD ITD Trade and Development Regional Forum 2017 Industrial Supply Chain Logistics Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 Innovation For Success Insights Trading Q4 2018 Inter MBA Investment Trends 2019 J-CHALLENGE J-MAT Next Gen J-Quiz JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 JAPAN EXPO THAILAND 2016 JCI Joint Commission International JEDUCATION FAIR 2015 JEDUCATION FAIR 2016 JEDUCATION FAIR 2018 Jeducation Fair 2010 KIMBA KMS KTB SME seminar KU Avenue Kanji Battle Kasetsart MBA LOGISTICS Fair LabView Let Them Eat Cake Love & Resilience in Workplace MAB MBA 2557 MBA 2559 MBA pim MBE MBJ 2561 MBU Challenge 2018. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MEMP MET MET 2561 MHE & PACK MAC2019 MIM 2561 MIT MIT 2561 MJES MMM56 MOS Olympic 2015 MRE13 Machine Maximize Your Memory Power Medical Equipment Management Program Microcontroller Mini - CE Mini CE8 Mini HRM Mini Human Resource Management Mini Thailand Industrial Fair NAN MEE fine arts award NANOTEC NEC 2559 New Challenges of Managing People Oil and Solvent Online Guru Trader PIM Open House for 2017 PLC เบื้องต้น PROPERTY BEST BUY EXPO 2017 PSU job Paint Painting Technology Seminar Polymer Technology Power of Word of Mouth Providence University Taiwan Purchasing Cost Savings Strategies QlikView R for Data Analysis RFID Retail Business 2019 Risk Management SCB SME Site Visit SKETCHPAD SME 2561 SME Strong/Regular Level SMM SOC SOMETHING WILL NEVER CHANG SPU Safety Focus Saha Group Fair Security Operations Center Shonan Institute of Technology Simulation Smart Health Smart Professional Entrepreneur Social Enterprise Spiritual Kids Center Strategic Study Overseas Study Overseas Centre Study in Japan Fair Sustainable Automation Platform. Industry 4.0 TCDC THAC THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 TIECA TILOG 2013 TO BE No.1 Tax Management Tax Planning Teen Talk War 2017 Thailand 4.0 Thailand Industrial Fair 2015 Thailand International Logistics Fair 2014 The Future Marketing The New Renaissance of Advertising Tourism for All Transport Institute Trendyday Affiliate UYIB 2012 WESLI WORLD DIDAC Warehouse Operation Whynott Success WordPress for Beginner World High School Fair affiliate marketing 2012 asian market seminar business workshop ccm-systems change mind chula close computer graphic contest cylenceshortfilm dMaintenance digital dtc econ.chula.ac.th emarketing 2011 emarketing 2012 emarketing 2015 emarketing 2016 eurobesttechnology event exhibition 2018 facebook 2016 facebook 2559 facebook app fedthaiproperty forexoptimumthailand free free webinar geocities geocities close gointer graphic hcdsuandusit host ล่ม hr training hrd human resource icc.co.th industrial Pump infoforum.co.th inhouse training inst-th internet marketing 2016 internet marketing 2017 internet marketing 2018 japan education fair japanexpo japanexpothailand jchallenge joomla 2http://www.blogger.com/img/blank.gif554 joomla 3.7 joomla content joomla css joomla promotion kaset kmitl kpb kunena marketing marketingthai.or.th mba 2555 mini.eng6511 motion music nec ธรรมศาสตร์ nectec.or.th network cat idc ดับ non-IT nstda.or.th office rent for flood online marketing 2018 openhouse poster promotion rangsit university retail rmutk rsubbatraining seminar 2012 seminar 2015 sena seo seo-sem siemens S7-300 smartjmat sme 2559 software park study studyinter teacher it 2018 thaifamilylink thailandtourismitp thaileathergoods thairungnirunengineering training 2014 training 2554 training deals training room webinar wellness & ฺฺBio-Med SMEs In Digital Economy 4.0 wiseeducationcenter wolrdfilmbkk wordpress 2561 กฏหมาย GPS กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก กสท ไฟดับ การจัดการพลังงาน การตลาดออนไลน์ 2560 การตลาดออนไลน์ 2561 การตลาดออนไลน์ SME การประชุมนานาชาติ การพิมพ์สกรีน การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารธุรกิจ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่น กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ ก่อ เกิด ผล ก่อสร้าง ขจัดความสูญเปล่า ข่าว ก.พ. ข่าวสำนักงาน ก.พ. คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ ป.6 คนชนะ คนแพ้ คนไทย คอร์ส Facebook ค้นพบความสุขในตัวคุณ ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ ค้าปลีกไทย 2019 งานออกร้าน งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร งานเวิล์ดไดแด็ค งานเสวนา งานแสดงธรรม จัดอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จูมล่า 1.6 ดุสิตธานี ตารางอบรม 2555 ตารางอบรม มิถุนายน ตารางอบรม สิงหาคม ตารางอบรมกันยายน ตารางอบรมตุลาคม ตารางอบรมเมษายน ถวายสัตย์ ททท ทำเพจขายของ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ทุน ทุน 2554 ทุน 2555 ทุน 2559 ทุน MBA ทุน Taiwan ทุน ก.พ. ทุนจีน ทุนดนตรี ทุนปริญญาเอก ทุนวิศวะ ทุนสิงคโปร์ ทุนหลังปริญญาเอก ทุนออสเตรเลีย ทุนอังกฤษ ทุนเกาหลี ธรรมะรับปีใหม่ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจไทย น้ำท่วม บรรยายพิเศษ ป.เอก 2556 ป.โท 2556 ป.โท 2557 ปฏิทินอบรม 2555 ประกวด ประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประกวดมิวสิควีดิโอ ประกวดหนังสั้น ประกวดเพลง ปริญญาโทภาคพิเศษ ปัญญาภิวัฒน์ ปิด ปิด geocities ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ฟรี ภายในองค์กร ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ภาษาจีน มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหิดล มัธยมศึกษา รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ระดับหัวหน้า ระบบสารสนเทศ รับสมัคร ป.เอก รับสมัครปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ ลดต้นทุน วิชาการ วิชาชีพ วิวัฒน์จิต วิศวกรรมโยธา วิศวะ 60 วิเคราะห์ทอง ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกเด็กดวลไมค์ ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ สถาบันการขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันคีนัน สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ สร้าง mv สร้าง template สร้างเว็บ สวทช สวนสุนันทา สอน IM สอน google สอนการตลาดออนไลน์ สอนสร้างเพจ สอนสร้างเว็บบอร์ด สัมนา ICT สัมมนา 2560 สัมมนา Blackboard สัมมนา CP ALL สัมมนา DECC สัมมนา ERP สัมมนา Forex สัมมนา HomePro สัมมนา ISMED สัมมนา IT สัมมนา Microsoft สัมมนา P-PAC สัมมนา Textile สัมมนา aiminlines สัมมนา e-marketing สัมมนาการถ่ายภาพ สัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล สัมมนาการเคหะแห่งชาติ สัมมนาตลาดเอเชีย สัมมนานิด้า สัมมนาพิเศษ สัมมนาฟรี 2561 สัมมนาภาษี สัมมนาวิชาการ สัมมนาอสังหา สัมมนาอุตสาหกรรม สัมมนาฮวงจุ้ย สัมมนาเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน สัมมนาเรียนต่อ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานชั่วคราว สำนักงานให้เช่า สำนักโลจิสติกส์ สิงหาคม2553 หลักสูตร HR หลักสูตร ธรรมาภิบาล หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ อนาคตนิเทศศาสตร์ 4.0 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อบรม 2012 อบรม 2556 อบรม Adwords อบรม Google Analytics อบรม HR อบรม IM อบรม Joomla 2559 อบรม joomla 2554 อบรม มิถุนายน อบรม สิ่งพิมพ์ อบรม เมษายน 2554 อบรมกันยายน 2554 อบรมกันยายน 2555 อบรมการเขียน อบรมการเงิน อบรมครู อบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา อบรมผู้บริหาร อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว อบรมพ่อแม่ อบรมวันเสาร์ อบรมเศรษฐศาสตร์ อบรมแบบกลุ่ม อบรมแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักการทูต อาชีพศัลยแพทย์ อาหารเสริม อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เกาหลี เกิดอะไรขึ้น เชฟของหวาน เทคนิคการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทมเพลตจูมล่า เฟสบุ๊ค เรียน joomla เรียนคณิตศาสตร์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนนอก เวชสำอาง เว็บล่ม เศรษฐกิจ ปี 61 เศรษฐศาสตร์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสวนา เสวนา AEC เสวนาวิชาการ เสวนาอสังหาริมทรัพย์ แนะแนวการศึกษา Jeducation โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2553 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพครู โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร โปรโมชั่น 2557 โปรโมชั่นอบรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โลจิสติกส์ โฮสล่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์